<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, May 03, 2005
Vinna

Já, þá er komið að þvi að ég tilkynni að ég er að hætta hjá BT og er að fara að setja upp gagnagrunn fyrir Krabbameinsmiðstöð LSH. Ef þið hafið í hyggju að kaupa eitthvað hjá BT á næstunni þarf að gera það sem fyrst því ég læt líklega af störfum 1 júní og byrja í nýju vinnunni, en ég verð að vinna í Skógarhlíð, í stóru PriceWaterhouseCoopers byggingunni.

Ég ætla í körfu í kvöld til að halda upp á þetta.


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, May 01, 2005
Myndposted by Jóhann Þórsson| link