<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, April 18, 2008
Breytingar

Í dag hóf ég störf hjá dohop.com eftir að ÍE þurfti að sleppa mér lausum vegna fjárhagserfiðleika.

Vinnudagurinn var fínn, farið á Krua Thai í hádeginu og um vinnulok var bjórinn dregin úr ísskápnum. Ég fékk aldrei bjór hjá Erfðagreiningu.

Þess má til gamans geta að þegar mér var sagt upp hjá ÍE fór ég með dótið mitt út í pappakassa. Alveg eins og í bíó. Einnig er vert að minnast á það að mér var sagt upp sama dag og síðasta bloggfærsla fór inn... ætli biskup hafi kippt í strengi?


posted by Jóhann Þórsson| link